Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Safety@vises:

Inhoud:

1. Geldigheid en toepassing                                                                                              

2. Offertes                                                                                                                        

3. Implementeren van de op maat gemaakte gehoorbescherming                                    

4. Monsters en modellen                                                                                                   

5. Leveringstermijnen                                                                                                       

6. Transport & retour                                                                                                       

7. Afroepcontract                                                                                                              

8. Betalingsvoorwaarden                                                                                                  

9. Garantie, waarborg en eventuele klachten                                                                    

10. Auteursrechten                                                                                                            

11. Aansprakelijkheid                                                                                                      

12. Rechtsgebied                                                                                                              

 

1.      Geldigheid en toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle verkopen van diensten en producten van de firma Safety@vises bvba (hierna verder SA genoemd), en worden bij een bestelling of aankoop van de klant beschouwd als zijnde aanvaard door de koper, zelfs indien zij in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan SA tegenstelbaar wanneer zij door ons op voorhand schriftelijk worden bevestigd. Ook dan blijven voor al de niet behandelde punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 

2.      Offertes

a)  Alle genoemde prijzen zijn steeds exclusief kosten, taxen, transport- en verpakkingskosten, en blijven geldig vanaf de offertedatum tot de dag van levering, dit slechts na schriftelijke bevestiging van SA van de bestelling van de koper, binnen de vooropgestelde geldigheidsduur van de door SA gemaakte offerte. Tenzij anders vermeld op de offerte is de geldigheidsduur van elke offerte 30 dagen (de duur van het verzenden en het ontvangen van de offerte inbegrepen).  Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, behoudt SA het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen. SA verplicht zich er dan toe de koper, bij wijzigingen na ontvangst van de aanvaarding, eerst in te lichten en een schriftelijke goedkeuring af te wachten alvorens verdere stappen te ondernemen in het verkoopproces.

b) Offerteprijzen voor diensten (consults, presentaties, lezingen, trainingen,…) van SA zijn gebaseerd op vooropgestelde uurprestaties geleverd tijdens de normale werkuren in de week, dwz van 8u tot 17u en van ma tot vrij. Voor prestaties buiten deze uren zal er een supplement dienen te worden betaald door de klant afhankelijk van de duur en tijdstip van de te leveren prestaties.

c) Offerteprijzen zijn steeds indicatief en SA behoudt steeds het recht de verkoopsprijzen op ieder ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

d)  Opgegeven prijzen gelden enkel en alleen voor de opgegeven hoeveelheden of diensten. Elk door de klant gemaakt verschil in hoeveelheden of verwachte prestaties, bij bestelling, ten opzichte van de initiële offerte van SA kan aanleiding geven tot een prijsaanpassing door SA, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

3.      Implementeren van de op maat gemaakte gehoorbescherming

a)  SA zal de overeenkomst met de koper naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Daar het bij individueel aangepaste gehoorbescherming vooral draait rond de kwaliteit van de demping – objectief en wetenschappelijk meetbaar – en niet rond esthetiek, zal het eindresultaat van de vorm van de oorpluggen nooit de koper het recht kunnen geven om te verzaken aan de overeenkomst. Is de gemaakte gehoorbescherming wetenschappelijk aantoonbaar dempend genoeg en/of volgens de regels van de kunst, dan is de koper verplicht deze aan te nemen en te betalen.

b)  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c)  Indien SA tijdens het aanmetingsproces van de op maat gemaakte gehoorbescherming bij de aan te meten persoon medische of andere problemen tegenkomt waardoor een juiste aanmeting niet mogelijk is, dan zal SA deze persoon desgewenst eerst doorwijzen naar de huisdokter of andere aanbevelingen doen, alvorens verder te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. Tijdelijke onderbrekingen, zoals omkeerbare beletsels, vak van medische aard, bij aan te meten personen geven de koper niet het recht om af te zien van de gemaakte overeenkomst. Zij kunnen enkele leiden tot uitstel van aanmeting.

d)  De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SA zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

e)  SA is niet aansprakelijk voor schade of medische onkosten aan derden, van welke aard ook, veroorzaakt door uit te gaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SA kenbaar behoorde te zijn.

f)  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

g)  Koper vrijwaart SA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is. 

h)  Indien door koper of door SA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

 

4.      Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen.

 

5.      Leveringstermijnen

a)  Bestellingen die door SA zijn bevestigd, verplichten ons tot levering binnen de opgegeven termijn of, in geval van overmacht, het inlichten van de klant over de nieuwe, uitgestelde levertermijn. SA is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding,  tenzij dit op voorhand en schriftelijk werd vastgelegd. Overschrijding van levertermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren. Opgegeven levertermijnen zijn immers altijd indicatief, gebaseerd op gegevens die op het moment van aanvraag beschikbaar zijn.

b) In geen enkel geval mag de vertraging of de onmogelijkheid van levering aanleiding geven tot straffen of tot schadevergoeding ten bate van de koper.

c)  Bij onbeschikbaarheid van bestelde goederen, die door onvoorziene omstandigheden niet door onze leveranciers kunnen uitgeleverd worden, zal SA de koper zo snel mogelijk inlichten en streven naar het aanbieden van een volwaardig alternatief.

d)  Blijft de koper na herhaaldelijke sommatie van de goederen op het opgegeven leveringsadres in gebreke om af te nemen, dan  stelt SA zich het recht hetzij te leveren op een door SA te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van SA op schadevergoeding.

e)  Indien de koper schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven de goederen te komen afhalen en een opgegeven termijn, maar hij blijft in gebreke dit te doen, kunnen kosten van bewaring worden aangerekend. Ondertussen draagt de koper de verantwoordelijkheid voor de goederen.

 

6.      Transport & retour

a)  Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, past SA de volgende transportkost toe voor alle bestellingen van kleine goederen (d.w.z. een maximum per bestelling van een  totale grootte van 6m³ waarbij alle colli’s afzonderlijk een max. gewicht vertonen van 30 kg.) : 15 € bij bestellingen onder de 1000 euro exclusief BTW, Franco bij bestellingen boven de 1000 euro exclusief BTW. Bij bestelde goederen die groter of zwaarder zijn dan standaard, wordt er een aparte transportkost aangerekend.

b)  De verantwoordelijkheid van SA over de staat waarin de goederen zich verkeren, eindigt bij de aanvaarding van de levering door de koper of zijn afgevaardigde. De ontvanger is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de koper verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarna SA zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte dient gebracht te worden en binnen de 2 werkdagen een kopie van de vrachtbrief of pakbon naar SA moet worden verzonden.

c)  Indien het door de koper aangegeven adres buiten België gelegen is, zijn de goederen aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij de Belgische grens gepasseerd zijn.

d)  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bepaalt SA de standaard verzendwijze van de goederen.

e)  Indien de koper een andere dan onze standaard verzendwijze verlangt, zijn de meerkosten voor zijn rekening.

f)  De verzekering van SA dekt het risico van verlies of beschadiging der goederen tijdens het vervoer binnen België. SA is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de partij die schade heeft geleden door te betalen, SA is echter niet gehouden tot prestaties waartoe onze verzekeraar niet verplicht is.

g)  De koper zal geen goederen retour zenden voordat hierover schriftelijk een akkoord is bereikt met SA. SA geeft de koper hiervoor een retournummer, dat deze dient te vermelden op alle verdere correspondentie ivm deze retour, inclusief de vrachtbrief.  Het verlenen van een retournummer impliceert niet de erkenning door SA dat de klacht gerechtvaardigd is. Alle kosten ivm retourzendingen en bijhorende risico’s van productschade door transport zijn ten laste van de koper, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle goederen – die niet onderhevig zijn aan gelede schade - moeten steeds in originele verpakking worden retour gestuurd, anders worden zij niet aanvaard.

 

7.      Afroepcontract

a)  Bij bestellingen op basis van schriftelijke afroepcontracten behouden wij steeds het recht de verhoging van invoerrechten, belastingen of wisselkoersen in onze prijzen door te rekenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

b)  Goederen die gekoppeld zijn aan een specifiek afroepcontract worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. De overeengekomen stockaantallen dienen steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende aantallen binnen 1 maand af te nemen. Niet-tijdige afname geeft SA het recht de niet afgenomen afroepvoorraad te factureren aan de desbetreffende contractant. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.  Elke beëindiging van overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.. Zij is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door SA.

 

8.      Betalingsvoorwaarden

a)  Elke verkoopsovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Eigendomsvoorbehoud: de verkochte goederen blijven tot volledige betaling eigendom van SA.

b)  De standaard betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eerste bestellingen worden enkel uitgeleverd tegen contante betaling, of na ontvangst van een bewijs van betaling van de Pro Forma factuur, die SA op aanvraag kan verschaffen.

c)  Eventuele extra op de factuur vermelde kortingen komen onmiddellijk te vervallen bij laattijdige betaling.

d)  In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de koper op het openstaande saldo van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis en dit vanaf factuurdatum tot op de dag der algehele betaling . Schadebeding: de kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn tevens  voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 100 per vervallen factuur.

e)  De koper heeft niet het recht op grond van reclamatie of klachten de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen. 

f)  Indien in gedeelten wordt geleverd, is SA pas tot verdere leveringen verplicht nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van de betalingsvoorwaarden. Sa is ten allen tijde gerechtigd aldus geleverde deelleveringen afzonderlijk te factureren.

g)  Zolang de door SA verkochte en reeds uitgeleverde goederen nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd deze goederen door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

h)  Bij gebrek aan betaling van een rekening op de vervaldag worden alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar en worden alle verdere leveringen uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.

i)  Op aankopen beneden 100 Euro exclusief BTW zullen 10 Euro administratiekosten exclusief BTW in rekening worden gebracht.

 

9.      Garantie, waarborg en eventuele klachten

a)  SA garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld volgens de fabrikant, inclusief de op maat gemaakte gehoorbescherming. 

b) Wegens de hoedanigheid van tussenleverancier of agent voor wat de producten betreft, beperkt de waarborg aangaande de door SA geleverde goederen zich tot die door de fabrikant bepaald, dit geldt ook voor de gelijkvormigheidsattesten, de CE-attesten, ea. van de geleverde goederen en de door de fabrikant gegeven technische beschrijving ervan.

c)  Klachten, andere dan deze voor verborgen gebreken, worden als niet gebeurd beschouwd indien zij niet geschreven en bij aangetekend schrijven gevormd worden binnen de vijf werkdagen van de ontvangst van de goederen en of diensten. Deze klacht dient precies omschreven te zijn en dient alle opgemerkte fouten op te sommen. De kleine gebreken van de goederen en/of diensten kunnen in geen geval ingeroepen worden. Klachten, van welke aard dan ook, zullen in elk geval niet meer ontvankelijk zijn drie maanden na de datum van factuur, tenzij de fabrikant de koper in dit geval tegemoet komt met een dan nog geldende waarborg. Let wel: Deze fabriekswaarborg is slechts van toepassing indien de geleverde goederen gebruikt worden in omstandigheden van normale uitbating en zoals zij voorkomen in de catalogi en berekeningsformulieren, en dekt in geen enkel geval de schade aan goederen en personen, stilstand in het fabricageproces, of winstverlies. De koper ontzegt zich alle recht tot de waarborg indien hij om het even welke wijziging toebrengt aan het materiaal.

 

10.  Auteursrechten

Het overnemen van tekst of afbeeldingen uit publicaties of afkomstig van de website van SA in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

 

11.  Aansprakelijkheid

SA zal bij de uitvoering van overeenkomsten enkel aansprakelijk kunnen zijn voor rechtstreekse schade en nooit voor gevolgschade. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de gebeurlijke aansprakelijkheid van SA in alle gevallen beperkt is tot maximum het bedrag van de factuur waarin de prestaties van SA die tot de schade hebben geleid werden of zouden worden aangerekend.

 

12.  Rechtsgebied

a)   SA zal bij een geschil of vordering pas een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Wij hopen van onze leveranciers en klanten dezelfde hoffelijkheid.

b)  Alle betwistingen die voortvloeien uit overeenkomsten met SA vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het 5de kanton van het Vredegerecht te Antwerpen. Vredegerecht is bevoegd voor betwistingen onder de 1.860 €)